Tinget og Årsmøtet 2021: Sakspapirer pr. 06.03.

08.03.2021
E-post med vedlegg sendt til landets petanqueklubber lørdag 6. mars 2021:
 
Vel møtt til Årsmøtet i Seksjon Petanque og Tinget i Norges Fleridrettsforbund lørdag 20. mars, for første gang heldigitalt! 
 
Vi minner om frist for påmelding 10. mars, og vi ber dere bruke vedlagte påmeldingsskjema. Dette sendes til vår idrettskonsulent Arild Skjæveland, se kopi.
 

Begge møter vil altså foregå digitalt, og NIF IT vil være ansvarlig for den tekniske gjennomføringen. Møte og avstemningslinker blir ettersendt til de som er påmeldt.

 
Sakspapirer
 
Resterende sakspapirer til Årsmøtet i Seksjon Petanque og Tinget i Norges Fleridrettsforbundet er nå klare og ligger vedlagt.
 
Sakslisten til Seksjon Petanque inkluderer beretning og handlingsplan, samt styrets forslag til sak: Turneringsjury, dette er også tidligere sendt ut. Foreslått langtidsbudsjett sendes på nytt som eget vedlegg. Se også valgkomiteens forslag til seksjonsstyre 2021-2023 og styrets forslag til ny valgkomite.
 
Signert årsregnskap for 2019 og 2020 følger som eget vedlegg. Årsregnskapet gjennomgås på årsmøtet, men det er Tinget som behandler og godkjenner.
 
Se eget dokument med sakspapirer inkludert regnskap til Tinget i FIF.
 
Representasjon - Årsmøtet Seksjon Petanque
 
På årsmøtet møter med stemmerett:

a) Medlemmer av seksjonsstyret
b) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
  • foreninger med inntil 39 medlemmer 2 representanter
  • foreninger fra 40 til 59 medlemmer 3 representanter
  • foreninger fra 60-79 medlemmer 4 representanter
  • foreninger fra 80-99 medlemmer 5 representanter
  • foreninger med 100 medlemmer eller mer 6 representanter
Medlemmene i seksjonsstyret har én stemme hver. Medlemmene i styret kan ikke samtidig representere en forening. Ingen kan representere mer enn én forening på årsmøtet. Videre møter valgkomiteen uten stemmerett, men med talerett i de saker som ligger innenfor valgkomiteens område.

I henhold til NIFs lov kan ikke ansatte representere foreningen på årsmøtet, men de kan delta på årsmøtet som observatører.

Representasjon – Tinget Norges Fleridrettsforbund

På forbundstinget møter med stemmerett:

Totalt 102 stemmeberettigede som fordeles slik:

a) Forbundsstyrets medlemmer (6 medlemmer)
b) Representanter for seksjonene, inntil 96 stemmeberettigede som fordeles slik:
  • Samtlige seksjoner skal tildeles 15 mandater/representanter.
  • 2/3 av de resterende 51 mandatene fordeles i henhold til seksjonenes lagsantall og den siste 1/3 av de resterende 51 mandatene fordeles i henhold til seksjonens medlemstall pr 31.12 to år forut for Særforbundstinget (NIFs tall).
Ingen seksjon kan tildeles mer enn 49% av det samlede mandatantallet.

Lagsrepresentantene fordeles mellom lagene på følgende måte:
  • Etter idrettslagenes medlemsmasse (det største idrettslaget tildeles først, osv.).
I henhold til NIFs lov kan ikke ansatte representere foreningen på årsmøtet. Men de kan delta på årsmøtet som observatører.

NB! Etter NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling må klubber som stiller med 2 eller 3 representanter være representert med begge kjønn.