Økonomiske støtteordninger

Støtteordninger og kurstilbud

Trodde du kilder til klubbinntekt begrenser seg til medlemskontingent, grasrotandel og dugnad? Tro om igjen. Din klubb kan nyte godt av både LAM-midler gjennom idrettsrådet og Post 3-midler gjennom Fleridrettsforbundet. I tillegg fins det en rekke kurstilbud som er vel verdt å benytte seg av.

Lokale aktivitetsmidler (LAM-midler)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet for det enkeltes idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Det er idrettsrådet som fordeler LAM- midlene. Ønsker dere å vite mer om den lokale fordelingen ta kontakt med idrettsrådet i klubbens kommune.

Mer info om LAM-midler.

Post 3

Norges Fleridrettsforbund Seksjon Petanque får hvert år øremerkede midler til tiltak for barn/unge og bredde. Eksempler på tiltak kan være rekrutterings- og aktivitetsdager, skolebesøk, satsing på juniorlag og annonsering rettet mot barn og unge som rekrutteringstiltak.

Vi oppfordrer alle klubber til å søke FIF Seksjon Petanque om midler til rekrutteringstiltak.

Klubbutvikling og kurstilbud i idretten

- Klubbutvikling, start- og oppfølgingsmøte

Målet med klubbutvikling er å styrke klubben, forbedre klubbdriften og bedre aktivitetstilbudet til klubbens medlemmer.

Startmøte tar 4 timer og klubben får besøk av en klubbguide fra idrettskretsen. Klubbguiden vil hjelpe klubben med en analyse av nå-situasjonen og å sette mål ut i fra klubbens behov og ønsker. En fremdriftsplan med tiltak vil bli lagt ut i fra denne analysen.

6 måneder etter startmøte får klubben tilbud om et oppfølgingsmøte der tiltakene man ble enige om i startmøte blir evaluert og nye behov og ønsker for klubben blir lagt frem. Nye fremdriftsplaner lages.

Om klubben din ønsker en klubbutviklingsprosess med start- og oppfølgingsmøter, ta kontakt med idrettskretsen eller Norges Fleridrettsforbund.

- Kurs i møteledelse

Dette er et 4-timers kurs som vil bidra til gode rutiner før, under og etter møter, slik at det sikres mer effektive møter i klubben. Emner er: Idrettens ulike møtetyper, møteledelse, dialogferdigheter, grep for å styre dialoger og holde fokus i møter, saksliste og referater.

Ønsker klubben din kurs i møteledelse så ta kontakt med Norges Fleridrettsforbund.

- Kurs om idrettens rammebetingelser

Dette er et 4-timers kurs som gir klubben innsikt i hvordan de kan skaffe midler og øke sine rammebetingelser for drift og aktivitet.

Ta kontakt med idrettskretsen om dette møtet er interessant for klubben din.

Les mer om nevnte kurstilbud og finn flere spennende og lærerike kurstilbud på Norges Idrettsforbund sine hjemmesider.