Norges Fleridrettsforbund

Norges Fleridrettsforbund (FIF) er et særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Norges Fleridrettsforbund ble stiftet 1. september 2007.

Nettside: fleridrett.no

Norges Fleridrettsforbund er organisert i tre seksjoner, jf. § 2. Seksjonene har faglig og administrativ myndighet innenfor sine idretter. Seksjonene er ikke selvstendige juridiske enheter eller organisasjonsledd i NIF, jf. § 2.

Prinsipper

  • Forbundet skal organiseres på en måte som tjener formålet til forbundet, felles mål for forbundet og målene til de ulike seksjonene/idrettene.
  • Seksjonene skal være mest mulig selvstendige innenfor den respektive idretts/grens myndighet.
  • Organiseringen av styrets arbeid/fellesoppgaver må ses i sammenheng med seksjonenes arbeid. Hensikten med et sterkt styre er å gjøre de enkelte idretter/grener best mulig i stand til å legge til rette for aktivitet.
  • Organiseringen skal bidra til at forbundet er et godt serviceapparat for lag og medlemmer.

Juridisk

Norges Fleridrettsforbund er en juridisk enhet, herunder ett organisasjonsledd tilsluttet NIF. Seksjonene er underlagt forbundstingets og forbundsstyrets instruksjonsmyndighet, jf. NIFs lov § 6-4. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 6, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Norges Fleridrettsforbund uavhengig av hva som måtte stå i denne loven.

Øvrige seksjoner

Boccia og Teppecurling er idretter som egner seg spesielt godt for funksjonshemmede. Idrettsgrenene kan tilrettelegges slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta. Seksjon Boccia og Teppecurling har ca 1950 medlemmer med aktivitet i hele landet.

Friskis&Svettis er ikke konkurranseidrett, men har som mål om at hver enkelt skal oppleve bevegelsesglede, og å ha en god opplevelse av treningen. Målsettingen om at alle skal kunne finne en treningsform som passer for seg, er sterk og viktig. Friskis&Svettis har trening for folk i alle aldre og utgangspunkt, og består i dag av 40 foreninger og nærmere 22 000 medlemmer.