Styret informerer: Ledermøte, referat

16.02.2016

Seksjonen inviterte lørdag 13. februar, tradisjonen tro, klubbledere og styremedlemmer til ledermøte. Dette er i samsvar med handlingsplanen vedtatt på forrige årsmøte: Ledermøte skal avholdes i det året det ikke er årsmøte og ting.

Deltakere

Fra seksjonsstyret: Signe Hovind, Grethe Johansen og Eli Gjengstø

Fra klubbene: Odd Porsmyr og Rolf Hermansen (BFII), Lars Storaker Bruu (GPK), Lars Gunnar Lingås (HPK), Caroline Hovind og Svein Bruu (OPC), Raymond Orderud og Thor Arne Smestad (PCH), Finn Gundersen og Karianne Fleischer (SON), Dag Andersen og Gunnar Lundberg (TT), Hanne Arnesen og Ronny Gudmundsen (ØPC)

På ledermøte skal seksjonsstyre og representanter fra de ulike klubbene møtes til informasjon og dialog, med plass for utveksling av erfaringer og ideer.

Nytt av året var et times langt foredrag om metal trening, holdt av konsulent i Norges Bowlingforbund, Karl-Fredrik Velle. Se (egen artikkel).

Informasjon

Seksjonsstyrets leder Signe Hovind ønsker velkommen og oppsummerer året som har gått.

Seks styremøter i seksjonen er blitt avholdt, i tillegg til møter i Norges fleridrettsforbund, deltakelse på idrettstinget som observatør og en rekke internasjonale kongresser. Det mest essensielle hva sistnevnte angår er vedtak om differensiering i medlemskontingent i det europeiske forbundet, samt innføring av EM i Singel, Dobbel og Mix Dobbel annethvert år. Samlet lisenstall for Europa er 384 000, og selv om Norge er blant de med færrest medlemmer, ligger vi kjønns- og aldersmessig sett likt med øvrige land. Hva det internasjonale forbundet angår er arrangør og dato for VM for herrer fremdeles ikke klart.

Administrasjonsmessig er vi svært fornøyde med nye idrettskonsulent Tore Amundøy, som i dag jobber 20 % for seksjonen. Tore er effektiv, positiv og fokuserer på muligheter og hvordan vi skal utvikle oss fremover. Vi håper å beholde ham i lang tid!

Vi er også svært, svært fornøyde med president i Norges Fleridrettforbund, Eline Oftedal. Eline lyttes til, også utenfor vårt forbund. På idrettstinget løftet hun frem voksenidretten og sørget for å få satsingen på dette nedfelt i Idrettspolitisk dokument 2015-2019. All honnør til henne.

Rolf Hermansen, første visepresident i fleridrettsforbundet, støtter dette og forteller om godt samarbeide seksjonene imellom. FIF er det overordnede organet med direkte link til idrettsforbundet. Stadig opplever FIF søknader fra andre idretter, men man ønsker i utgangspunktet ingen utvidelse av forbundet. Shuffleboard trekkes frem som eksempel.

I det fortløpende refererer vi til de viktige punktene under ledermøtet.

Lisenskort

Dagens ordning med papirkort og oblat fortsetter, men seksjonen undersøker om billigere kortløsninger. For deltakelse i utenlandske turneringer kreves fysisk bevis.

Forslag om frist for bestilling av oblater/kort i begynnelsen av desember hvert år.

Antidoping

Som en del av Norges idrettsforbund er det en reell mulighet for at også petanquespillere skal bli testet for doping. Det er dermed vår oppgave å spre informasjon om hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bryte dopingbestemmelsene.

Vi ber klubbene videresende informasjon til sine medlemmer og henvise til nettsiden antidoping.no. Her finnes full oversikt over hva som til enhver tid defineres som doping. Ta kontakt med din fastlege om du er usikker.

I tillegg finner dere programmer som Rent idrettslag og Ren Utøver, designet til å informere og bygge holdninger blant ulike målgrupper. Jo flere petanquespillere som signerer egenerklæring, jo mer positivt er det for oss som seksjon.

Antidoping Norge kan kontaktes for kurs. Dette tilbys gratis både til klubber og seksjoner. Vær i så fall ute i god tid.

Lovregel

Informasjon om ny lovregel er sendt ut til klubbene. Denne nye loven skal vedtas på årsmøtet til den enkelte klubb. Frist for avholdelse av dette er innen 31. mars.

Medlemsavgift er minimum 100 pr. spiller. For våre klubber vil dette først og fremst medføre endringer for avgift for juniorer.

Vi viser ellers til idrettsforbundets nettsider hvor man kan dra nytte av deres samling av maler, særlig sakspapirer i forbindelse med årsmøte.

Deltakelse

Seksjonen ber klubbene på Østlandet å oppfordre sine medlemmer å delta på Stordturneringa samt Europacupkvalet som i år avholdes i Bergen. Miljøet på Vestlandet er stadig voksende, men er fortsatt avhengige av tilreisende fra resten av landet. Med fremveksten av klubber også i Midt- og Nord-Norge er det viktigere enn noensinne å støtte opp om hverandres turneringer.

På samme måte er det også viktig å støtte opp om de ulike hallenes tilbud i vinterhalvåret. Særlig er innendørshallen i Oslo avhengig av høye besøkstall. Tenk ALLE, ikke bare vi og de.

Seksjonen oppfordrer klubbene til å benytte seg av idrettskretsens/rådets tilbud om kurs og andre samlinger. Dette for egen nytte, men også for å synliggjøre Petanque. Dette er en utmerket arena for å fremme våre interesser og behov.

Hjertestarterkurs i regi seksjonen har svært laber oppslutning. Vi ber klubbene om å aktivt oppfordre medlemmer til å melde seg på denne type kurs.

Rapportering

Som arrangementsansvarlig for turneringer i terminlisten skal deltakerliste med klubbtilhørighet sendes umiddelbart etter at påmeldingsfrist er ute.

Etter endt turnering skal resultatliste og bilder, minimum av vinnerlag, sendes, senest innen kl. 12 påfølgende dag. Det bes også om at arrangør gjør sitt ytterste for å skrive artikkel til publisering på petanque.no, selv eller sørger for at noen andre gjør dette.

For øvrig påpeker vi viktigheten av å være synlige i både sosiale og mer tradisjonelle media. Spre ordet!

Deltakerlister, resultater etc sendes både til tore.amundoy@nif.idrett.no og petanque.no@gmail.com.

Klubbadmin

Det er stadig oppstartsproblemer ved det nye systemet, og inntil mer er på plass velger vi å avvente. Vi anser det dessuten enda for kostbart i forhold til antall spillere i vårt miljø.

Planen er stadig at vi skal gå for dette, da Klubbadmin vil lette arbeidet rundt alt fra idrettsregistrering og lisensoversikt til turneringspåmelding mm.

Rekruttering

Tiltak

 • Video: Seksjonen fikk i 2015 laget video som ledd i rekrutteringsarbeidet. Resultatet ble ikke helt som ønsket. Vi vurderer nytt forsøk dersom bevilgning av midler kan forsvare dette.
 • Brosjyrer: En mer lettfattelig introduksjon til petanque er under utarbeidelse. Brosjyren vil også kunne lastes ned elektronisk og brukes til nye miljøer, rekrutteringskampanjer så vel som utsendelse til media.

Nye klubber

Så langt i 2016 har to nye klubber meldt seg inn i Norges fleridrettsforbund seksjon petanque:

 • Nidaros Petanqueklubb: Tilholdssted på Lade i Trondheim. Aktive i sosiale media. God aktivitet over lengre tid.
 • Saltdal Petanqueklubb: Nytt miljø i Nordland. To av medlemmene spilte for HPK under fjorårets NM. Klubben teller 12 medlemmer, men har håp om god vekst og melder om godt samarbeide med kommunen.

Seksjonen holder kontakt med flere uoffisielle miljøer, men disse har så langt ikke ønsket å stifte klubb eller melde seg inn i forbundet.

Nye spillere

Det er en liten nedgang i deltakelse i rankingstevner fra 2014 til 2015. Det foreslås å lage oversikt over antall medlemmer i hver klubb, antall lisensierte spillere og anslå hvor mange som er aktive/passive, slik at man lettere kan evaluere.

Skjema for rekruttering ble delt ut til klubbene på ledermøtet, samt sendes ut elektronisk i etterkant. Besvarelser evalueres når disse returneres.

Seksjonen har stor tro på Oslohallens potensiale som rekrutteringsåsted. Det oppfordres sterkt til bevisst jobbing rundt dette.

Utvikling

Trenerløype

Utvikling av egen trenerløype vil pr. i dag med få medlemmer, bli for kostbart. Idrettskonsulent Tore Amundøy fortsetter dialogen med Norges Bowlingforbund om felles grunnstamme. Dette vil kunne redusere kostnadene.

Alternative treningssamlinger

Frem til en eventuell trenerløype må vi dra nytte av etablerte utøvere fra egen rekke. Disse kan dra nytte av sin erfaring og teknisk/taktisk kunnskap, og videreføre dette til andre spillere.

Det er stadig behov for teknisk trening, og noen utenfra det lokale miljøet er ofte bedre til å korrigere teknikk. Mer bevissthet rundt teknikk vil også kunne gi økt interesse for trenerutdanning og følgelig gi god utvikling for bredden.

Forslag

 • Fellestreninger på tvers av klubbene
 • Opprette database spillere som kan være villige til å holde treningssamlinger
 • Samlinger finansieres gjennom klubbutviklingsmidler samt egenandel spillere/klubber
 • Opprette videoer med tekniske øvelser

Dommerkurs

Seksjonen tar sikte på å avholde dommerkurs i april/mai. Vi er i forhandlinger om svensk kursholder.

Tips: CEP-president og erfaren internasjonal dommer Mike Pegg inviterer spillere til å stille spørsmål vedrørende regelverk på egen facebookside: Petanque Rules - Ask the Umpire.

Landslag

Landslagskomite

Engasjement av landslagssjef Jack Schillemans ble vedtatt terminert november 2015. Seksjonen satte etter dette i gang med arbeidet med å sette sammen en komite bestående av en uttaksansvarlig og medhjelpere.

Ansvarlig: Trond Rekdahl | Medhjelpere: Maija Juva, Ronny Gudmundsen, Lisbeth Fossen og Robert Pettersen.

Påmelding til landslagsgruppe ble sendt ut da komite var satt sammen. Interesserte kvinner og menn deltar i fire innendørs samlinger samt fellestreninger frem til utendørssesongen. Deretter samlinger/treninger før uttak senest siste NM-dag. Hovedfokus på samlingene er teknisk trening.

Aktuelle juniorer til EM i høst oppfordres til å delta på disse samlingene.

Komiteens arbeide er inneværende år. Dette vil evalueres og forhåpentligvis videreføres til neste sesong.

Landslag

 • EM for damer: Slovakia september. Uttak
 • EM for veteraner: Monaco september. Kvalifisering
 • EM for juniorer: Monaco september. Uttak
 • VM i singel: Frankrike november *
 • VM for herrer: Arrangør og dato er enda ikke offentlig. Uttak **

* Seksjonen diskuterer med komiteen om denne også skal være ansvarlig for uttak i de to Singel-klassene.

** Norge er ikke direktekvalifisert, men er på første ventelisteplass.

Annet

Nordisk utgår. Veteranene får substitutt i form av Dansk Petanques Veteranturnering. Kvalifisering til dette er samtidig som EM-kvalifisering i Holmestrand. Reisestøtte vil ikke gis til denne turneringen.

Spillere fra landslagsgruppen vil oppfordres til å delta under Nordic Petanque Weekend i Skøvde, siste helgen i mai. Reisestøtte vil ikke gis til denne turneringen.

Sesongen 2016

Terminlisten

Takket være Oslo Petanquehall har vi allerede innledet rankingsesongen. Første turnering er allerede gjennomført, og det vil arrangeres ytterligere to frem mot første utendørsturnering: Sesongpremieren. Merk at dato for denne er flyttet til 16. april.

Helårsidrett

I handlingsplanen er innendørshall i hovedstaden oppført som hovedpunkt for å oppnå vårt mål om petanque som helårsidrett. Osloklubbene med OBA i spissen har fått leieavtale frem til sommeren på en del av Jordans gamle lokaler på Rommen. OBA, via idrettslaget HSIL, er med dette en del av planleggingen av Nordbyen, bydelens satsning på kultur, idrett og helse.

OBA forhandler i disse dager om et større lokale. Seksjonen presiserer viktigheten av at hele miljøet støtter opp om prosjektet. Sesongkort og inntekter i forbindelse med turneringer (spilleavgift, kiosksalg) er alfa og omega. – Og samtidig: Viktigheten av å støtte alle hallene. Tenk ALLE, ikke vi og de.

Turneringsoppsett

Vi ber klubbene fortsatt forsøke å tenke nytt for å sikre større variasjon.

Forslag fra klubbene:

 • Monrad: Kan man revurdere beslutning om krav om sluttspill?
 • Regelen om sju runder er moden for justering. Kan kortere dager tiltrekke nye spillere?

Norgesranking

Nytt av året er en endring i premiering vedrørende spillerranking:

 • De tre beste kvinnene på rankinglisten får kr. 1 000 i reisestøtte til utenlandsk turnering året etter. Dersom en kvinne er blant topp 6 utgår dette.

Følgende ordning fortsetter:

 • De seks beste på rankinglisten: kr. 2 000 i reisestøtte til utenlandsk turnering året etter
 • Beste klubb på rankinglisten: kr. 5 000 i klubbutviklingsmidler

Norgesmesterskapet

Teknisk arrangør

 • 2016: Tønsberg Turns Petanque
 • 2017: Holmestrand Petanqueklubb

Videreutvikling

Informasjon fra styret

 • Sekretariatet vil i 2016 bruke PC under NM. Dette håper vi vil forenkle arbeidet, og korte ned på tidsbruk.
 • Presisjonsskyting: Fjorårets forhåndskvalifisering videreføres. Lisenstall innhentes for fordeling av plasser, informasjon kommer. Distriktene må bli enige om arrangør og dato for avholdelse av kvalifisering i god tid før NM.
 • Sammenslåing av V55 og V65 utsettes.
 • Innføring av Singel for damer vurderes til neste års NM.
 • Krav om draktlikhet strammes inn. Dette gjelder primært bruk av klubbklær, både for å synliggjøre petanque som idrett, og for å gjøre det enklere for publikum.

Forslag fra klubbene

 • A- og B-sluttspill: Færre innledende runder, men flere sluttspill vil sikre tilstrekkelig mange kamper. For at utslåtte spillere skal delta i B bør man innføre rankingpoeng også her.
 • Presisjonsskyting bør avholdes på egen dag, slik at øvelsen Singel ikke får et unaturlig opphold, og for å sikre god fokus på begge øvelser.

Til diskusjon

 • Er tiden moden for å innføre tidsbegrensning i innledende?

Det vises til bruk av tidsbegrensning i internasjonale mesterskap, samt at tidsbegrensning vil kunne gi mange kamper og forhindre sluttspill til langt på natt. Kanskje vil også dette sikre flere publikummere under finalen. NB! Dette forutsetter innføring av straffepoeng om man ikke møter i tide.

Raskere gjennomføring kan også sikres gjennom større fokus på moral/oppførsel og tidsbevissthet blant spillere: Sette i gang kamper fortløpende, møte opp på banen innen et gitt tidsrom, overholde ettminutts-regelen og tilkalle dommer om kamper trekker ut i tid.