Styret informerer | Disiplinær- og sanksjonsutvalg

21.08.2020

På Seksjon Petanques årmøte i 2019 ble det vedtatt å opprette en egen komite for behandling av eventuelle innkomne disiplinærsaker.

I etterkant anbefalte forbundsstyret et felles disiplinær- og sanksjonsutvalg og ett reglement. Seksjon Boccia/Teppecurling ønsket å bli med, mens Seksjon Friskis&Svettis ikke hadde behov for dette.

Reglementet ble fastsatt i januar 2020, og kan leses i sin helhet ved å klikke på lenken under:

Reglement for Norges Fleridrettsforbund

Disiplinær- og sanksjonsutvalg

Konstituerende møte ble avholdt i august måned, og består av følgende medlemmer:

  • Leder: Pål Johansen, Petanque
  • Medlem: Kari Østby, Boccia/Teppecurling
  • Medlem: Karianne Fleischer, Petanque
  • Varamedlem: Roy Jensen, Boccia/Teppecurling

Representantene er oppnevnt i de to seksjonsstyrene og utvalgets varighet er til og med Tinget i 2021. Nytt utvalg velges på Tinget.

Særlige viktige paragrafer siteres under.

Vi håper dette utvalget vil være en trygghet både for turneringsansvarlige og spillere, og tjene til det beste for vårt miljø. Lykke til i det videre arbeide!

 

I utdrag:

§ 2 Oppgaver og forføyninger/sanksjoner/mandat

DSU skal behandle og tilrå i følgende saker:

§ 2.1

Saker hvor det er aktuelt for FIF å ilegge en disiplinærforføyning for brudd på idrettens regelverk, herunder også Bestemmelsene om Barneidrett, vedtak eller alminnelig god oppførsel i medhold av NIFs lov § 11-1.

Slike forføyninger regnes ikke som straff etter NIFs lov.

Virkeområdet for denne bestemmelsen gjelder medlemmer av klubber tilsluttet FIF, klubbene selv eller utøvere og deltakere som beskrevet i NIFs lov § 11-3(1) b, c og d, samt deltakere i støtteapparat som beskrevet i NIFs lov § 11-3(2).

DSU kan benytte følgende disiplinærforføyninger/sanksjoner:

a) Irettesettelse

b) Bortvisning

c) Utelukkelse i inntil 3 måneder

d) Bot på inntil kr. 50.000,- for enkeltpersoner og kr. 500.000,- for organisasjonsledd

§ 2.2

Saker som gjelder overtredelse av bestemmelsene i seksjonenes turneringsreglement og som er forbundet med sanksjoner, jfr. NIFs lov § 11-2. Slike sanksjoner regnes ikke som straff etter NIFs lov.

DSU kan benytte følgende sanksjoner:

a) Irettesettelse

b) Bot på inntil kr. 50.000,- for enkeltpersoner og kr. 500.000,- for organisasjonsledd

c) Tap av plassering, resultat eller poeng

d) Utelukkelse på inntil tre måneder fra deltagelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser

§ 2.3

Saker der det skal vurderes å anmelde noen til NIFs domsutvalg for brudd på idrettens straffebestemmelser, jfr. NIFs lov § 11-3 flg. DSU gir i slike saker sin innstilling til FIFs styre som avgjør om FIF skal inngi påtalebegjæring.

§ 2.4

Utvalget fungerer som voldgiftsnemnd etter turneringsreglementets bestemmelser.

§ 3 Rett til anmeldelse. Frister

1. Enhver som i forbundsturnering er berørt av en hendelse som innebærer brudd på FIF sine turneringsbestemmelser eller barneidrettsbestemmelsene, kan anmelde forholdet til DSU. Anmeldelse må inngis innen tre dager etter at den berørte ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Anmeldelsen til DSU sendes til forbundskontoret pr. e-post eller på annen dokumenterbar måte.

2. Turneringsledelsen skal senest dagen etter turneringens avslutning anmelde eventuelle brudd på turneringsbestemmelser eller andre sanksjoner bare forhold som har funnet sted i tilknytning til turneringen. Anmeldelse skjer som beskrevet i første ledd siste setning.