Styret informerer | Status 22. april 2020

22.04.2020

Seksjonsstyret holdt mandag 20. april sitt andre styremøte etter koronautbruddet og nedstengningen av norsk idrett. Her følger en oppsummering av vårt arbeide, våre tanker og håp for året.

Ny oppdatering gis så snart vi har fått ny informasjon fra myndighetene.

 

På vegne av styret,

Eli Gjengstø

 

Lisens i koronaens tid

Dersom vi får klarsignal for spilling, selvsagt innen rimelighetens tid, vil vi som normalt kreve løst lisens for spilling i rankingturneringer, kvalifiseringer, Norgesmesterskap og internasjonale turneringer og mesterskap.

Seksjonens viktigste inntektskilde er lisenspenger, og vi er avhengig av at flest mulig løses helårslisens hvert år. Samtidig skal selvfølgelig aktivitetstilbudet forsvare lisensprisen.

Dersom seksjonen ikke kan eller sørger for tilstrekkelig aktivitet (rankingturneringer, NM, kvalifiseringer) vil allerede løste og ikke benyttede lisenser eventuelt overføres til neste år, men endelig bestemmelse rundt kompensasjonsordning for ubrukt helårslisens må avventes.

Kompensasjonsordning for idretten utenom tapte publikumsinntekter er enda ikke klar, men seksjonen håper på sikt å kunne få noe kompensasjon for tapte lisensinntekter.

Innføring av dagslisens

Styret har siden i fjor høst arbeidet med innføring av dagslisens. Forslaget ble i forkant av det planlagte ledermøtet i mars sendt ut til klubbene. Uten innsigelser kunne dette vedtas på styremøtet 20. april.

Innføring av dagslisens skjer fra og med sesongen 2020, og er i første rekke ment som rekrutteringstiltak.

Mer informasjon, vilkår og priser finner dere i et eget dokument stilet til landets klubber.

 

Oppstart av sesongen 2020

Selv om det pr. dags dato ikke er lovlig med idrettsarrangement i Norge, har vi håp om at det åpner seg mulighet for en god del petanquespilling også i 2020. Vi har godt av å holde oss i aktivitet, og vi har godt av å være sammen med andre. Tradisjonsrike rutiner ved kampstart og -avslutning må sløyfes, vi må hele tiden være bevisste på å holde avstand og utvise ekstra god håndhygiene, men vi er tross alt ingen kontaktsport. Petanquespillere har dermed bedre muligheter for å utøve sin sport enn de fleste andre.

Som de fleste vet: Alle idrettsarrangement, små som store, er forbudt frem til 15. juni. Ved månedsskiftet får norsk idrett nye regler og retningslinjer fra kulturdepartementet. Dette er vi veldig spente på.

Seksjonen vil så snart som mulig etter regjeringens oppdaterte regler klargjøre eventuelle datoer for klubbcup og landslagskvalifiseringer samt ulike NM-øvelser.

Det er styrets klare intensjon å igangsette aktiviteter så fort myndighetene tillater det, og vi oppfordrer derfor også klubbene om å forberede seg på å snu seg rundt på kort varsel.

Dersom vi får klarsignal for spilling etter 15. juni ber vi klubbene, særlig de som har fått sine turneringer avlyst så langt i sesongen, om å søke om arrangement i juli måned, slik at vi på best mulig måte får utnyttet den amputerte utendørssesongen.

For å øke mulighet for faktisk avholdelse anbefales (singel- eller) dobbelturneringer for å kunne ivareta sannsynlig krav om avstand.

 

Norgesmesterskap i 2020

Som offentliggjort 11. april vurderte vi det nødvendig å avlyse årets store Norgesmesterskap på Festplassen i Bergen. BPK er gledelig nok i gang med søknadsprosessen for NM i 2021, sannsynligvis på samme sted.

NM-helgen i Sandefjord arrangeres p.t. gitt at myndighetenes retningslinjer tillater dette, men med endring i øvelser. NM Trippel Åpen vil være førsteprioritet, deretter NM Dobbel Åpen, dersom situasjonen umuliggjør avholdelse av Trippel. I så fall vil Kongepokalen kunne utdeles til norgesmesterne i Dobbel. Ellers vil NM Presisjonsskyting med stor sannsynlighet gjennomføres, da gjennom distriktskvalifisering som opprinnelig avtalt. Kanskje kan vi håpe på enda flere øvelser.

Seksjonsstyret vil så snart ny informasjon foreligger planlegge dette nærmere.

 

Landslagsrepresentasjon

VM for herrer, opprinnelig satt til medio juli, er utsatt til medio juli neste år. EM for kvinner, opprinnelig satt til begynnelsen av juni, er utsatt til månedsskiftet oktober/november. EM i singel/dobbel/mix går etter planene av stabelen i siste halvdel av september, her foreligger ingen informasjon om eventuell avlysing eller utsettelse.

Seksjon Petanque vil tilstrebe å avholde kvalifisering til mesterskap så langt det lar seg gjøre. Aktuell periode er juli/august for EM-deltakelse og frem til september for herrenes VM. Dersom Norge deltar i mesterskapene vil reisestøtte gis som normalt.