Styret informerer | Innkalling til Årsmøtet og Tinget

26.01.2017

Dokumenter vedrørende innkalling til Årsmøtet i Seksjon Petanque og Tinget i Norges Fleridrettsforbund ble onsdag 25. januar sendt ut til alle Norges petanqueklubber.

Her gjengis det viktigste:

 

Program

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Fredag 24. mars

Kl. 18:00 – 20:00: Boccia&Teppecurling og Petanque, «Idrettens verdigrunnlag»
Kl. 20:30: Jubileumsmiiddag, Norges Fleridrettsforbund 10 år

Lørdag 25. mars

Kl. 09:30 – 14:00 Årsmøte Seksjon Petanque, inkl. lunsj
Kl. 14:00 – 15:45 Tinget i Norges Fleridrettsforbund

Fredagens opplegg er frivillig. Man velger selv om man bare vil delta på lørdagen.

 

Informasjon vedrørende Årsmøtet

Innmelding av saker

De saker som den enkelte klubb ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes skriftlig, med begrunnelse og være undertegnet av klubbens leder,  innen 21. februar 2017 til signe.h@online.no

Samme frist er satt til bindende påmelding av antall deltakere fra hver klubb.

Utsendelse av sakspapirer

Sakspapirene sendes ut senest 11. mars 2017.

For hvem?
Styremedlemmer og andre nøkkelpersoner i klubbene. I henhold til NIFs lov kan ikke ansatte representere klubbene på årsmøtet. Men de kan delta på årsmøtet som observatører. De stiller da uten stemmerett, men med talerett.

Representasjon
På årsmøtet møter med stemmerett:
a)    Seksjonsstyrets medlemmer
b)    Representanter fra klubbene etter følgende skala:

  • klubber med medlemstall til og med 39: 2 representanter
  • klubber med medlemstall mellom 40 og 59: 3 representanter
  • klubber med medlemstall mellom 60 og 79: 4 representanter
  • klubber med medlemstall mellom 80 og 99: 5 representanter
  • klubber med medlemstall over 100: 6 representanter

Klubbenes medlemstall er registrerte medlemmer pr. 31.12 foregående år. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Medlemmene i seksjonsstyret har én stemme hver. Medlemmene i styret kan ikke samtidig representere en klubb. Ingen kan representere mer enn én klubb på årsmøtet.

Videre møter valgkomiteen uten stemmerett, men med talerett i de saker som ligger innenfor valgkomiteens område.

NB! Etter NIFs lov paragraf 2-4 Kjønnsfordeling, så må klubber som stiller med 2 eller 3 representanter, stille med representanter av begge kjønn. Stiller man med flere e